Oskrbovalne verige v znanosti in praksi 2019


3. in 4. april 2019

5. april 2019 - ogled dobrih praks


Portorož, Slovenija

GH Bernardin


ORGANIZACIJA & TEHNOLOŠKA MODERNIZACIJA –
LE SKUPAJ POMENITA ODLIČNOST IN DODAJATA VREDNOST

Gospodarska rast je logistiki zagotovila to kar najbolj potrebuje – blago. Hkrati pa primanjkuje logističnih kapacitet in kadra, pritisk na cene in na drugi strani plače pa je vedno večji. Kaj lahko naredimo z organizacijo in informacijsko in tehnološko modernizacijo?

Logistični proces v grobem poteka od dobavitelja, preko internih proizvodnih procesov do kupcev. Zato je pomembno, da je proces vitek, brez izgub, dobro upravljan in dobro informacijsko in tehnološko podprt. Učinkovita logistika je torej ključna za dobro nakupno izkušnjo in vedno bolj pomembna tudi kot stroškovni faktor v ceni izdelka.

Skupni strošek logistike lahko v nekaterih primerih seže tudi do 20% prodajne vrednosti izdelka. Organizacija, ustrezna informacijska podpora vseh delnih procesov v oskrbovalni verigi in prava tehnološka podpora, lahko delež logistike v prodajni vrednosti in pretočne čase pomembno zniža.

Učinkovitost logistike v mednarodnem okolju je odvisna tudi od administrativnih in pravno formalnih okvirjev, ki jih določa država. Logistika se ne razvija samo v tehnološkem in organizacijskem smislu in na ravni posameznega podjetja. Pomemben del h konkurenčnosti okolja, v katerem podjetje deluje, so upravno administrativni postopki in pripadajoče tehnološke rešitve na ravni države. Tudi v Sloveniji je govora o »digitalni agendi«, vendar se moramo pri tem opirati na uveljavljene mednarodne dobre prakse. Kako so se v najrazvitejših ekonomijah lotili projekta »Enotno okno« (Single window) s katerim so digitalizirali vse postopke v mednarodni trgovini in kje je Slovenija? Kaj prinaša nov carinski zakon? Kaj Brexit pomeni za logistiko?

V Sloveniji smo med prvimi v Evropi ratificirali eCMR protokol. Težnja evropske komisije je, da s časoma eCMR dokument postane obvezen. Kaj to pomeni za procese v oskrbovalni verigi? Katere so najsodobnejše pripadajoče tehnologije?


Organizacijski modeli in modeli upravljanja logistike so izziv. Mehke metode za povečevanje produktivnosti, KAIZEN, ciljno vodenje, ipd. niso modeli, ki se uporabljajo samo v proizvodnji, ampak lahko učinkovito izboljšujemo produktivnost tudi v logistiki. Zaradi poudarka na proizvodnji je logistika kot sistem upravljanja ostala preveč pozabljena in pogosto razbita med prodajo, nabavo in proizvodnjo! Kako vzpostaviti učinkovit organizacijski model v logistiki? Kako vzpostaviti celovit nadzor nad vsemi logističnimi stroški? Kako učinkovito upravljati logistiko v proizvodnem logističnem podjetju? Kje so razlike med ženskimi in moškimi odločevalci v logistiki?

Informatizacija v logistiki je še vedno izziv. Odlične rešitve za upravljanje z blagom, transportom, logističnimi podatki, so lahko slabo implementirane in nasprotno lahko podjetja veliko pridobijo z odličnimi nišnimi rešitvami, ki dobro pokrivajo izbrani segment poslovanja. Kako se je potrebno lotiti informacijskih projektov? Kaj je dober projektni management pri implementaciji WMS, TMS, … rešitev? Katere so ključne funkcionalnosti v IT rešitvah, ki so podjetjem prinesle največ v delu optimizacije procesov in katere funkcionalnosti so podjetjem omogočila, da so ponudili novo storitev in dodale vrednost za obstoječe in nove stranke?

Tehnološki razvoj na področju logistike je kontinuiran. Nove tehnologije so vedno bolj napredne in vedno več jih poznamo v praksi. Kje so prednosti posameznih rešitev? Kako so se podjetja lotila načrtovanja tehnološke transformacije? S katerimi tehnologijami so podjetja pridobila največ? »Internet of Things« in »Blockchain« se dogaja… in kakšna je vloga umetne inteligence, ki si utira pot tudi v logistiki?

Odgovore na ta in še mnoga druga vprašanja bomo podajali na 7. mednarodnem kongresu »Oskrbovalne verige v znanosti in praksi 2019«, ki bo tudi tokrat v Portorožu. Poleg strokovnih prispevkov iz omenjenih tem, bomo tudi letos spodbujali nova poznanstva in odpirali priložnosti za sodelovanje. Sodelovanje z Avtomobilskim grozdom in Združenjem za promet pri GZS je postalo tradicionalno in s tem odlična priložnost za druženje z dodano vrednostjo vseh deležnikov v oskrbovalni verigi.

Zavezani smo k predavanjem, ki temeljijo na prikazu konkretnih rešitev. Vedno poiščemo vrhunske dobre prakse, vrhunske domače in tuje managerje in strokovnjake, ki nam te predstavijo. Tudi letos bo tako.

V Slovenskem logističnem združenju gradimo razmerja.

Igor Žula,
predsednik Slovenskega logističnega združenja

Organizator
Vrhunska predavateljska zasedba

Svoje znanje in izkušnje bodo z vami delili priznani domači in tuji strokovnjaki.

Aktualne teme

Ponovno se bomo posvečali aktualnim temam, trendom in dobrim praksam, ki bodo krojile prihodnost oskrbovalnih verig v Evropi in svetu. Seznanite se s prihodnostjo že danes.

Odlična družba

Spoznajte, vzpostavite nove kontakte in ustvarite nove poslovne priložnosti. Poiščite zanesljive partnerje, ki vam bodo omogočili hiter razvoj poslovanja.

SREDA, 3. APRIL
8:30-9:00

Sprejem udeležencev in registracija

9:00-9:35

Otvoritev kongresa in pozdravni nagovori

Mag. Sonja Šmuc, generalna direktorica GZS

Rok Svetek, direktor družbe Adria kombi, d.o.o.

Andrej Planina, direktor divizije oskrbovalne verige, Špica International, d.o.o.

Robert Sever, direktor Združenja za promet pri GZS

Peter Pišek, predsednik Sekcije za promet pri OZS

Igor Žula, predsednik Slovenskega logističnega združenja

KAKO BODO SPREMEMBE V CARINSKEM POSLOVANJU VPLIVALE NA POSLOVANJE?

9:35-10:05

Novosti v carinjenju z vidika Svetovne carinske organizacije*
Milena Budimirović, World Customs Organization (WCO), Belgija

Internet stvari (IoT), umetna inteligenca (AI), 3D-tiskanje in tehnologija veriženja podatkovnih blokov imajo potencial za globoko preoblikovanje tega, kako trgujemo, kdo trguje in s čim trgujemo. Zmožnost, da lahko raznovrstne oblike informacij, ki so nekoč obstajale izključno v analogni obliki, pretvorimo v digitalno obliko in jih zberemo, shranimo ter analiziramo, se je zelo povečala.
Prelomna tehnologija je nova tehnologija, ki popolnoma spremeni način dela. Carina je potrošnik, na katerega vplivata tako razvoj trga kot tudi tehnologija.
Izziv za carinske uprave se ne razlikuje od izziva vsakega drugega potrošnika, in sicer da se lahko ustrezno odzove na gorečnost razprav, ki obdajajo posamezno tehnologijo v vzponu. Vendar pa je za carinske uprave najpomembnejša zmožnost zagotoviti, da se učinkovitost in uspešnost nenehno izboljšujeta in da najnovejše tehnologije v večini primerov uporabimo za doseganje teh ciljev.
Rezultat takih razprav je bila ustanovitev virtualne delovne skupine za prihodnost carine, ki jo sestavljajo carinske uprave, zasebni sektor, mednarodne organizacije in akademski krogi. Skupina je pripravila poročilo o študijah o prelomnih tehnologijah, ki združuje vse delo, ki je bilo opravljeno v okviru skupine, in na splošno združuje tako ustrezne informacije iz odprte kode kot tudi rezultate razprav v okviru PTC in drugih organov Svetovne carinske organizacije (WCO) ter sestankov, vključno z informacijsko-tehnološkimi konferencami WCO. V študiji je vključenih tudi 18 konkretnih primerov, ki so nam jih zaupali naši člani.
Predstavitev WCO bo zajemala informacije o zgoraj omenjenem poročilu študije in njegovih glavnih ugotovitvah.

10:05-10:35

Pričakovane spremembe v carinskih postopkih v Evropi*
Maite Miret, EurTradeNet, Španija

Carinski zakonik Unije je v osrčju procesa posodobitve carinskega režima EU oziroma novega regulatornega okvira pravil in postopkov za vse države članice EU. S postopnim uvajanjem ključnih procesov in ad hoc prehodnih ukrepov od maja 2016 nekatere določbe novega Carinskega zakonika Unije že veljajo za e-carine.
Vse nove sisteme, ne glede na to, ali gre za centralizirane ali porazdeljene ali hibridne, bo treba v skladu z Delovnim programom Carinskega zakonika uvesti po vsej EU. Na globalni in državni ravni je treba pozorno spremljati uresničevanje splošnega načrta, ki ga je pripravil Generalni direktorat za obdavčenje in carinsko unijo in ki so ga sprejele države članice v skladu z viri, ki jih imajo na voljo, ter lokalnimi prednostnimi nalogami.
EurTradeNet aktivno sodeluje pri prenovi e-carin in pri tem ponuja specializirano znanje in najboljše svetovanje s področja informacijskih tehnologij v povezavi s carinami. Vloga EurTradeNet je pomembna skozi ves življenjski cikel sistemov (načrtovanje, izvajanje, preskušanje, uvajanje in delovanje).
EurTradeNet je brat v orožju najpomembnejših panožnih združenj, ki zastopajo stranke naših članov ETN (s področij zračnega in pomorskega tovornega prometa, ekspresnega in špediterskega prevoza ter cestnega in železniškega prevoza). Skupaj živimo v zelo pomembnem času: gre za obdobje informacijskih tehnologij v carinjenju.

10:35-11:05

Spremembe v carinskih postopkih v Sloveniji
Mag. Boris Kastelic, Finančna uprava RS, Generalni finančni urad

Kljub dejstvu, da je Slovenija ena izmed najmanjših držav članic (DČ) EU in je v carinskem smislu, z vidika pobranih tradicionalnih lastnih sredstev (carine), ki se vplačajo v skupni proračun EU manj pomembna, pa ostaja zagotavljanje ustreznih, enostavnih, hitrih in stroškovno sprejemljivih carinskih postopkov ena izmed prioritetnih nalog FURS. Na ta način se skuša slovenskemu gospodarstvu zagotoviti najmanj enake standarde carinskega poslovanja, kot jih poznajo najrazvitejše DČ EU. Tako je Slovenija, na področju nivoja uporabe carinskih poenostavljenih postopkov in hitrosti izvedbe postopka carinjenja, ki je hkrati popolnoma elektronski in avtomatiziran, že nekaj let med vodilnimi DČ EU. Na ta način se zaupanja vrednim gospodarskim subjektom omogoča, hitra in enostavna izvedba carinskih formalnosti ob minimalni intervenciji nadzornega carinskega organa. Pomembno vlogo pri partnerskem odnosu carine in gospodarstva ima tudi dejstvo ali je nek gospodarski subjekt pridobil status pooblaščenega gospodarskega subjekta (Authorised Economic Operator - AEO). Slednji imajo že po carinski zakonodaji zagotovljene določene ugodnosti, ki jih ostali gospodarski subjekti ne morejo pridobiti, hkrati pa status prinaša tudi določene mednarodne ugodnosti- npr. manj kontrol v namembni državi kamor se blago izvaža. Tudi na področju imetnikov statusa AEO je Slovenija primerljiva z ostalimi DČ in že danes večino carinskih transakcij v Sloveniji dejansko izvedejo imetniki AEO.
FURS se bo tudi v bodoče trudil, da se nivo sodelovanja z gospodarstvom še dvigne, postopki pa še dodatno poenostavijo. V ta namen se prenavlja tudi nov uvozni carinski sistem in sočasno uvaja centralna obravnava carinskih deklaracij. Obravnava vložene deklaracije bo več vezana le na lokalni urad vložitve deklaracije, ampak bo lahko carinska deklaracija dokumentarno obdelana kjerkoli v Sloveniji. Na ta način se delo digitalno seli na lokacije, ki so manj obremenjene s čemer se bo skušalo pospešiti tudi segment carinjenja, ki je in mora ostati predmet kontrol. Hkrati pa se bo zagotovila nepristranskost carinjenja in ustrezna kvaliteta (nivo) kontrol v carinjenju.
Na kongresu bodo prestavljene tudi določene aktualne teme in novosti s področja izvajanja carinskih formalnosti. Največja novost, ki bo pomenila enormno povečanje izvajanja carinskih postopkov in ki jo bo na koncu občutil skoraj vsak državljan (oz. vsaj tisti, ki si kdaj naročijo kakšno pošiljko preko spleta) je sprememba davčne direktive in ukinitev meje oprostitve (»de minimis« 22EUR) do katere se danes, v primeru spletne trgovine, ne obračunava uvozni DDV. Ukinitev uvaja sprememba DDV direktive in stopi v veljavo v letu 2021, prinaša pa med drugim tudi spremenjen način obračunavanja DDV po tako imenovani shemi IOSS (Import One Stop Shop).

11:05-11:25

Odmor za kavo in mreženje

UČINKOVITA ORGANIZACIJA LOGISTIKE – IZZIV ZA PRIHODNOST

11:25-11:55

Logistika kot ključni faktor pri zagotavljanju visoke produktivnosti in učinkovitosti podjetja
Damjan Zupančič, TPV d.o.o.

Področje logistike je vse pomembnejše področje tudi v podjetjih, kjer logistika kot taka ni primarna dejavnost. Zagotavljanje vse višjega nivoja servisa odjemalcev in neprestano zniževanje stroškov za lastnika je vsekakor kontinuiran izziv marsikoga od nas. Ali smo v podjetju sploh prepoznali področja logistike, jih združili in povezali v službo logistike ali aktivnosti logistike še veno izvajamo kot segment nabavne in/ali prodajne funkcije. Skozi predavanje bo predstavljeno razumevanje in struktura področja logistike v avtomobilski industriji, prepletenost področja z ostalimi službami in področji, nujnost matrične organiziranosti službe. Sodobna organizacija področja logistike mora biti agilna, hitro prilagodljiva, biti mora nosilka in gonilna sila na področju razvoja, standardizacije in avtomatizacije in hkrati podporna služba vsem deležnikom v matrični strukturi procesov.

11:55-12:25

Vloga in upravljanje logistike v globalnem sistemu
Mag. Marjana Krajnc, Danfoss Trata, d.o.o.

Strokovnjaki oskrbovalnih verig se vse glasneje pogovarjamo in snujemo načrte ter strategije, ki nas bodo pripeljale do samoučeče in samoupravljalske oskrbovalne verige. Potreba se kaže predvsem zaradi vse bolj inteligentnih strojev, virtualnosti, ki postaja nova realnost, rastočega prebivalstva, vse manjše razpoložljivosti delovne sile in krožnega gospodarstva, ki postaja nova ekonomija.
V Danfossu smo s samim delovanjem podjetja in izvajanjem storitev na vseh področjih, skladni z ambicijo vse večje energetske učinkovitosti, ter skladni z usmeritvijo, da soustvarjamo prihodnost. Leto 2016 smo razglasili za leto digitalne preobrazbe. Usmerili smo se v štiri ključna strateška področja: digitalno kupčevo izkušnjo (digital customer experience), povezane izdelke in storitve (connected product and services), hitrost in kapacitete v inoviranju (speed and capacity in inovation) in enotno IT infrastrukturo ter enoten ERP (One company IT arhitecture and One ERP).
Še preden smo stabilizirali in dobro utekli najnovejšo različico ERP platforme je vzporedno ekipa digitalnih zanesenjakov že pripravljala organizacijo na uvajanje novih tehnologij, ki nam že zagotavljajo boljšo transparentnost, hitrejše odločanje, boljšo povezljivost in predvidljivost. Poleg SAP S/4 HANA smo lani uvedli tudi najnovejšo programsko opremo skladiščenga poslovanja (WHM), ki nam omogoča transparentno in stroškovno učinkovito materialno ter informacijsko poslovanje s črtnimi kodami in prenosnimi terminali. Dodatno letos uvajamo programsko opremo za sodelovanje dobaviteljevih omrežij (SNC), prav tako pa smo tik pred implementacijo SIOP procesa na ANAPLAN platformi.
Današnja sodobna logistika postaja pametna, mobilna in povezana. Trendi v sodobni logistiki pa so v smeri, da ta postane še bolj predvidljiva, samoučeča in samodelujoča.

12:25-12:55

Kako pristopiti in kje so izzivi pri celoviti transformaciji logistike v globalnem sistemu
Robert Ljoljo, MBA, Novartis

Predavanje »Optimizacija Oskrbovalne verige v podjetju Novartis« je namenjeno predstavitvi programa NOSSCE (Novartis Operational Standards for Supply Chain Excellence), ki ga podjetje izvaja zadnjih nekaj let z namenom pomembno povečati učinkovitost, stroškovno konkurenčnost in zadovoljstvo uporabnikov. Program se izvaja v večini proizvodnih lokacij podjetja in prinaša celovito prenovo funkcije Oskrbe s standardizirano uporabo ključnih principov, prenovo procesov in organizacijskega modela ter uvedbo kazalnikov učinkovitosti na vseh nivojih proizvodne lokacije. Program ni samo projekt Oskrbe, temveč prinaša drugačno filozofijo delovanja v prav vse funkcije, ki so vključene v proizvodne in logistične procese.

12:55-13:40

OKROGLA MIZA

Transformacija logistike tudi kot vsebinski in organizacijski izziv!
Kje so razmejitve logistike in kaj vse lahko sodobna logistika zajema? Nujna je matrična prepletenost in integracija z drugimi službami, kjer ima logistika povezovalno vlogo.
Je logistika nosilna ali podporna služba?

Moderator: Franci Pušenjak, LOMA consulting, d.o.o.13:40:15:00

Kosilo v hotelski restavraciji

BO TOVORNI LIST (CMR) KMALU POSTAL OBVEZEN V ELEKTRONSKI OBLIKI (eCMR)?

15:00-15:30

eCMR – obvezni dokumenti prihodnosti*
Željko Jeftić, International Road Transport Union (IRU), Švica

V predstavitvi bomo obravnavali sprejemanje e-CMR s strani organov v različnih državah v Evropi in zunaj nje, pa tudi prevzem e-CMR v industriji. Obravnavali bomo tudi nekatera vprašanja, kot so: katere države lahko pričakujejo, da bodo sprejele e-CMR v prihodnjih mesecih / letih? Koliko se danes uporablja e-CMR v državah, ki ga sprejemajo? Katere so glavne prednosti, pa tudi izzivi za špediterje, prevoznike in druge, da začnejo uporabljati e-CMR?

15:30-16:00

eCMR skozi evropsko zakonodajo
Bogdan Potokar, Ministrstvo za infrastrukturo

Na predavanju bomo predstavili pravni vidik elektronskega tovornega lista (dodatni protokol e-CMR) s poudarkom na Predlogu uredbe o elektronskih informacijah v prometu, ki je trenutno v fazi usklajevanj na Svetu Evropske unije.
Poleg tega bodo podane tudi informacije o izvedbi pilotnega prevoza z e-CMR v Sloveniji ter nadaljnji koraki na tem področju.
Predstavitev bo vsebovala naslednje:
- predvidena pravna podlaga v okviru Evropske unije (Predlog uredbe o elektronskih dokumentih v prometu),
- izvedba pilotnega prevoza z e-CMR
- možni nadaljnji koraki

16:00-16:30

Digitalni transportno logistični dokumenti prihodnosti
Matjaž Auflič, Digital Transport & Logistic Forum (DTLF)

DTLF je skupina strokovnjakov, ki združuje zainteresirane strani iz različnih prometnih in logističnih skupnosti, tako iz zasebnega kot tudi javnega sektorja, njen namen pa je oblikovanje skupne vizije in načrta za digitalni promet in logistiko. DTLF prav tako pripomore k opredelitvi potreb po ukrepih na ravni EU in po potrebi podpira njihov razvoj in izvajanje. Glavni cilj DTLF je izboljšati digitalno interoperabilnost v logistiki in tovornem prometu po Evropi. Njen namen je s pomočjo učinkovitejše elektronske izmenjave informacij spodbuditi skladno strategijo za odpravo tehničnih, operativnih in upravnih ovir med različnimi vrstami prevoznih sredstev in znotraj njih. DTLF sestavljajo prometni organi držav članic ter javne in zasebne organizacije z ustreznim strokovnim znanjem na področju prometa in logistike ter interesom za sodelovanje pri učinkovitejšem dostopu do informacij v prometu in njihovi uporabi.

16:30-16:50

Odmor za kavo in mreženje

16:50-17:50

OKROGLA MIZA

Kako se pripraviti na uvedbo eCMR? Kdaj začeti s pripravami? Katere so ključne aktivnosti?

Moderator: Robert Sever, Združenje za promet pri GZS


17:50-18:15

RAZGLASITEV LOGISTA LETA 2018 IN PODELITEV NAGRADE

20:00

Večerno druženje in večerja

ČETRTEK, 4. APRIL
8:30-9:00

Sprejem udeležencev

9:00-9:10

Otvoritev drugega dne kongresa

MODERNE TEHNOLOŠKE REŠITVE POZNAMO, KAKO JIH PRAVILNO UMESTITI V PROCES?

9:10-9:40

Umetna inteligenca jutri – imperativ za dobro logistično storitev
dr. Luka Stopar, Institut Jožef Stefan

Razvoj interneta stvari in kibernetskih sistemov skupaj z analitiko velikega podatkovja bo spremenil način organizacije proizvodnje in dobavne verige. Ker se dobavne verige čedalje bolj digitalizirajo, bodo morali logistični operaterji in druge zainteresirane strani sprejeti najnovejše tehnologije na način, ki bo omogočil preprost dostop, hitro obdelavo informacij in varnost na enem mestu.
Predavanje obravnava orodja in tehnologije umetne inteligence v okviru prihodnjih modelov dobavne verige. Osredinjamo se na skupne, samoorganizirane dobavne verige, pri katerih si deležniki delijo fizično in informacijsko infrastrukturo ter za konsolidacijo dobav uporabljajo produkte ponudnikov logističnih storitev. Razpravljamo o tem, kako je mogoče ta orodja uporabiti za usklajevanje dobav, zaznavanje, opozarjanje in odzivanje na situacije v realnem času, prepoznavanje priložnosti za sodelovanje, formaliziranje znanja in izmenjavo informacij med zainteresiranimi stranmi.

9:40:10:10

Kako vzpostaviti Platooning - konvoj sledečih (samovozečih) kamionov? To ni samo tehnološki izziv!*
Erik Wirsing, Schenker AG, Nemčija

Prihodnost mobilnosti in logistike bosta prepleteni in popolnoma drugačni, kot ju poznamo danes. Toda dokler ne bomo mogli prežarčiti blaga in ljudi na drugi konec sveta, ga oziroma jih bomo morali še vedno shranjevati in pošiljati.
Čeprav so 3D tiskanje in 3D procesi prvi koraki pri digitalnem pošiljanju izdelkov, bo verjetno preteklo še precej let, preden se bomo lahko popolnoma poslovili od konceptov mobilnosti in logističnih rešitev.
Vprašanje je, kaj lahko storimo do takrat?
Trendi, kot so globalizacija, digitalizacija, konsolidacija trgov in premiki v delovnem okolju, močno sooblikujejo logistično industrijo in vodijo v velike spremembe v načinu povezovanja procesov, objektov in celotnih dobavnih verig.
Primer, kako se družba DB Schenker spopada s temi novimi izzivi in se pripravlja na prihodnost »digitalne logistike«, je tehnologija avtonomne vožnje v konvojih (platooning), ki jo je razvila skupaj s partnersko družbo MAN. Prvi tovornjak v konvoju (oziroma vodu oziroma platoonu) določa hitrost in smer, drugi pa mu s precej zmanjšano varnostno razdaljo sledijo. Pričakuje se, da bo avtonomna vožnja v konvojih tovornjakov varnejša, čas v kabini in zunaj nje pa bo bolje izrabljen. Hkrati bo ta tehnologija pripomogla k zanesljivejšim in predvidljivejšim prevozom, boljši izkoriščenosti zmogljivosti cestnega omrežja in zmanjšanju porabe goriva ter izpustov ogljikovega dioksida.
Toda povezana in avtonomna vožnja je le en primer spopadanja družbe DB Schenker s prihajajočimi izzivi. Druge tehnologije in trendi, ki oblikujejo prihodnost logistike, so že na voljo, zato je treba znati bolj kot kdajkoli upravljati različne možnosti.

10:10-10:40

Zelena logistika v podjetju Škoda Auto*
Petra Sojková, Škoda Auto, Češka republika

ŠKODA AUTO svojim kupcem ne ponuja samo udobna in varna vozila, temveč tudi okolju prijazna. Enako prijazen odnos do okolja se postopoma izvaja v proizvodni in dobavni verigi. V predavanju bodo udeleženci seznanjeni s pristopom ŠKODA AUTO Logistike z vprašanjem Zelene logistike in razložili, kako trajnost logistike na splošno razume eden največjih evropskih proizvajalcev avtomobilov. Predavanje bo temeljilo na praktičnih rešitvah za vse logistične procese, ki so že implementirani v ŠKODA AUTO Logistiko.
Zeleno logistiko je treba razumeti kot globalni trend, ki zahteva našo pozornost.

10:40-11:00

Odmor za kavo in mreženje

11:00-11:30

Sodelovanje v oskrbovalnih verigah s pomočjo platforme LogChain
Igor Hočevar, ZZI d.o.o. in Andrej Planina, Špica International d.o.o.

LogChain je rešitev za probleme na zadnjem koraku, ki poenostavljajo logistične procese in izboljšujejo izkušnje strank. Ste se kdaj vprašali, kaj se zgodi z vašimi pošiljkami, ko zapustijo vaše skladišče? Ste se spraševali, kje so, ali so bile uspešno dostavljene, v kakšnem stanju je bila embalaža in ali je prišlo do sprememb ali neželenih dogodkov, kot so škoda, vračila in pritožbe? Želite obvestiti stranke o predvidenem času dostave in lokaciji paketa?
Z logistično platformo LogChain (storitev bizBox in mobilno aplikacijo Frontman) je vse to mogoče. LogChain je celovita rešitev, ki vam omogoča popoln nadzor nad pošiljkami v realnem času in avtomatizirano formalno komunikacijo s strankami. Podatki so vedno na voljo na spletu, kar vam pomaga nadzorovati, upravljati in analizirati procese ter vam pomagati pri raziskovanju izrednih dogodkov. Pošiljatelj, logistični ponudniki in njihovi odjemalci lahko v realnem času spremljajo stanje in lokacijo vseh paketov na terenu.
Cilj LogChaina je zagotoviti partnerjem v oskrbnih verigah platformo za povezovanje vseh deležnikov, izvajanje postopkov dostave na spletu, upravljanje in spremljanje dogodkov v realnem času ter formaliziranje brezpapirnega postopka od naročila do dostave.

11:30-12:00

Transformacija logistike s celovito ureditvijo logističnih procesov (Redprairie)*
Mateja Pečnik, Studio Moderna, d.o.o. in Blazej Krupa, DHL, Poljska

Studio Moderna je vse od svojih začetkov leta 1992, ko je prodajala samo en izdelek v Sloveniji, hitro rasla in se hitro širila ter se preoblikovala v glavnega trgovca na drobno, ki danes oskrbuje kupce v 21 državah Vzhodne Evrope. Ob tako naglih spremembah in tako veliki stopnji rasti je Studio Moderna prepoznala potrebo po napovedni oskrbni verigi in oblikovanju logističnih omrežij, ki bi ustrezala prihodnji rasti, hkrati pa bi optimizirala stroške in omogočala nadaljnjo rast in prilagodljivost spreminjajočim se pričakovanjem kupcev. Leta 2011 smo začeli projekt za vzpostavitev centralnega distribucijskega centra na Poljskem. Naša vizija je bila, da bo objekt glavno skladiščno vozlišče za celotno skupino in bo popolnoma dopolnjeval lokalna distribucijska skladišča Studia Moderne, kar bi skupini omogočilo optimizacijo zalog, omogočilo prožnost pri premikanju zalog na tiste trge z višjo prodajo in čim bolj zmanjšalo logistične stroške lokalno v posameznih državah. Na več trgih EU smo hitro ugotovili, da lahko centralno skladišče uporabimo tudi za operacijo »neposredne dostave«, ki bi omogočala izbiranje, pakiranje in dostavo končnim odjemalcem brez potrebe po lokalnem skladiščenju v posameznih državah. Da bi dosegli tako ambiciozno spremembo, je Studio Moderna vključila strokovne storitve DHL Supply Chain. Hkrati smo ugotovili, da bomo morali investirati tudi v najboljši sistem za upravljanje skladišč na trgu, kar je vodilo k implementaciji JDA Red Prairie WMS. Vabimo vas na potovanje od začetka projekta do današnjih rutinskih dnevnih operacij v osrednjem skladišču Studio Moderne, ob čemer vam bomo predstavili ključno vlogo, ki jo je imel sistem za upravljanje skladišč Red Prairie. Z našim partnerjem DHL bomo razpravljali o vseh fazah začetnega projekta – od izbire lokacije objekta, izbire rešitve Red Prairie v primerjavi z drugimi vodilnimi sistemi za upravljanje skladišč, vzpostavitvi skupnih projektnih skupin, pridobljenih izkušenj in izzivih do nenehnega učenja in optimizacijskih procesov, ki še danes potekajo.

12:00-13:00

Okrogla miza

Kako v transportu in logistiki vzpostaviti učinkovito funkcijo razvoja tehnologije in storitev? Zakaj je to pomembno?

Moderator: dr. Jernej Pintar, Tehnološki park Ljubljana, d.o.o.


13:00-14:20

Kosilo v hotelski restavraciji

DIGITALIZACIJA V LOGISTIKI IN TRANSPORTU, KAKO IZPELJATI PROJEKTE, DA BODO REZULTATI SKLADNI S PRIČAKOVANJI?

14:20-14:50

Digitalizacija v transportno logistični dejavnosti v skupini Slovenske železnice
mag. Tomaž Kraškovic, Slovenske železnice, d.o.o.

V predstavitvi bo predstavljeno področje digitalizacije v transportno logistični dejavnosti na Slovenskih železnicah.
Predstavitev se bo najprej dotaknila ambiciozno in široko zasnovane poslovne iniciative za prenovo poslovnega informacijskega sistema gospodarskih družb v skupini Slovenskih železnic.
V nadaljevanju bo predstavljena širitev iniciative na vse strateške dejavnosti skupine in preskok iz informatizacije v digitalizacijo. Osnova za širitev je široko zasnovana strategija digitalizacije skupine SŽ, ki pokriva vse dejavnosti in področja poslovanja in je eden od ključnih vzvodov za uresničevanje poslovne strategije skupine SŽ. Strategijo uresničujemo skozi več programov digitalizacije.
Podrobneje bosta predstavljena strategija digitalizacije in program digitalizacije za transportno logistično dejavnost. Gre za strateško dejavnost skupine, v dejavnosti lahko v srednjeročnem obdobju pričakujemo visoko stopnjo digitalizacije z uporabo novih digitalnih tehnologij in s spreminjanjem poslovnih modelov. Predstavljeni bodo strateški cilji, usmeritve in nekateri projekti iz programa digitalizacije.
V glavnem delu predstavitve bo podrobneje predstavljen projekt 236 iz programa digitalizacije za dejavnost, ki bo zagotovil integrirani poslovni informacijski sistem, ki bo zagotavljal visoko stopnjo avtomatizacije in optimizacije v vseh delih poslovnega procesa priprave ponudb in pogodb, do sprejemanja naročil in planiranja izvedbe naročil in do avtomatiziranih obračunov. Novi sistem bo z zmogljivi sistemi poslovne analitike zagotavljal sprejemanje kvalitetnih poslovnih odločitev na vseh ravneh upravljanja. Novi sistem bo družbam v skupini SŽ zagotavljal pomembno konkurenčno prednost. Predstavljen bo način dela na projektu, aktivnosti, načrti pa tudi izzivi.

14:50-15:20

Najsodobnejše optimizacijske prakse za nov svet načrtovanja dostav na dom*
Dr. Georgios Ninikas, ORTEC, Italija

Maloprodajni trg je zelo konkurenčen. Poleg tega se spopada z nenehno rastjo e-trgovine in izzivom čedalje težjega ohranjanja vodilnega položaja na trgu. S strateškega vidika se maloprodajne mreže osredinjajo na razširitev svojih ponudb, izboljšanje uporabniške izkušnje, uvajanje novih prodajnih kanalov in vlaganje v učinkovitost distribucije v končnih členih distribucijske verige. Pravi pristop k upravljanju teh zadnjih členov je t. i. vsevsebni kanal (angl. omnichannel), torej kanal, ki zagotavlja kombinacijo hitrosti, raznolikosti in udobja, kar vse zahtevajo kupci. Med modeloma klikni in poberi ter dostavo na dom je še veliko modelov, ki jih je treba obravnavati.
V okviru tega prispevka bomo spregovorili o trenutnih trendih v maloprodajni logistiki, rešitvah v končnih členih verige in dejavnikih, ki vplivajo na kompleksnost načrtovanja maloprodajne distribucije. Zlasti bomo predstavili pristop 3x3, ki priporoča najsodobnejše prakse, ki so se izkazale za koristne za stranke po vsem svetu. Te prakse zajemajo osnovne vidike načrtovanja, napredne prakse optimizacije in vidike optimizacije, povezane z izvajanjem.

15:20-15:50

Celovita digitalna transformacija logističnih procesov v podjetju DeGirolami*
Luca Lesignoli, DeGirolami, Italija

DEGIROLAMI is an international group, with a great deal of expertise in transport and logistics.
They manage the transport activities, freight forwarding and supply chain solutions, with the integration of technologies and a network of more than 350 people in seven European locations.
The presentation will describe the process of selecting and implementing the complete solution, spanning the entire spectrum of the transportation process, across all modes and geographies.
It will be shown by example how to simplify the complexity of the actual transportation management – with no tracking at all, no data and no monitoring.
In particular, presentation will show:
- how to achieve end-to-end in-transit and inventory visibility and productivity improvements across the entire supply chain;
- how to manage and optimize dedicated resources in locating trucks and shipments;
- how to manage, track, and streamline the shipment operations, and plan for alternate routes.
Thanks to implementation of Oracle Transportation Cloud, complemented by Oracle Warehouse Management System, DEGIROLAMI has achieved main goals in terms of improving business margins, reducing operating expenses, providing global visibility in all operations on a daily basis.

15:50-16:10

Odmor za kavo in mreženje

16:10-16:40

Učinkovita in varna digitalna transformacija procesa od naročila do dostave med naročnikom in podjetjem Judež d.o.o.
Jakob Korenč, Telekom Slovenije, d.d. in Darko Judež, Judež, d.o.o.

Digitalizacija procesov je postala konkurenčna prednost naprednih podjetjih, ki imajo v svoji oskrbovalni verigi vključeno logistiko, saj jim zagotavlja celostno podporo (od načrtovanja do izvedbe) logističnim procesom. Na ta način naročnikom (kupcem) omogoča sledenje pošiljkam v realnem času, vse od začetka do konca verige. Ob tem tesna integracija sistemov med naročnikom in logistom obema prinaša enostavnejše in brezpapirno poslovanje. Nepregledni in časovno potratni ročni procesi postanejo digitalizirani, to pa prinaša večjo učinkovitost, optimizacijo stroškov transporta ter spremljanje procesov, ki se izvajajo na oddaljenih lokacijah izven pisarne, pri tem pa se povsem prilagodijo potrebam posameznega podjetja. Tako smo tudi v podjetju Judež, d.o.o., z implementacijo rešitve Telekoma Slovenije rešili ključne izzive pri optimizaciji logističnih poti in prevozov, spremljanju izvajanja del in z njimi povezanimi stroški, saj nam rešitev zagotavlja celovit nadzor nad vozili, lokacijami in tovorom v realnem času.

16:40-18:10

Okrogla miza

Zakaj z digitalizacijo v logistiki in transportu ne smemo čakati? Zakaj so te odločitve tako težke?

Moderator: dr. Igor Jakomin

18:10

Zaključek kongresa

PETEK 5. APRIL

OGLED DOBRIH PRAKS

10:00-13:00

Ogled podjetja Titus d.o.o. Dekani

*Predavanje bo potekalo v angleškem jeziku. Predavanja v slovenskem jeziku bodo simultano tolmačena v angleški jezik.

Organizator si pridržuje pravico do spremembe programa.


e-anketNI vprašalnik o KONGRESU

ANKETA


PREDAVATELJI

 
Milena Budimirović

World Customs Organization (WCO)

Milena Budimirović je "Senior Technical Officer" pri Svetovni carinski organizaciji (WCO).

Milena Budimirović je odgovorna za Sporazum Svetovne trgovinske organizacije o olajševanju trgovine (Trade Facilitation Agreement – TFA), vključno s soupravljanjem delovne skupine WCO o TFA (TFAWG) in sodelovanjem s Svetovno trgovinsko organizacijo ter organizacijami iz Aneksa D+. Je glavna koordinatorka Stalnega tehničnega odbora ter je vključena v razvoj instrumentov in orodij za olajševanje trgovine. Vodi oddelek o prihodnosti carine, ki med drugim raziskuje prelomne tehnologije in predvidevanja, ter je zadolžena za dnevni red konference WCO o informacijski tehnologiji. Med njenimi nalogami pa je tudi vodenje odnosov s posvetovalno skupino za zasebni sektor.
Preden se je maja 2012 pridružila Sekretariatu WCO, je bila tri leta carinski ataše Republike Srbije s sedežem v Bruslju. V tej funkciji je tesno sodelovala z Evropsko komisijo in WCO, pokrivala pa je vsa področja carinske dejavnosti. Leta 2011 je pri WCO postala akreditirana tehnična in operativna svetovalka za gospodarske subjekte.
Pred selitvijo v Bruselj je deset let delala v Carinski upravi Srbije. Prvih šest let je sodelovala pri carinjenju na številnih mejnih prehodih, nato pa je bila premeščena v oddelek za mednarodne zadeve na sedežu uprave. Vodila je izvajanje projekta WCO SAFE in je sodelovala pri različnih projektih modernizacije, ki sta jih podprli WCO in EU.

 
Maite Miret

EurTradeNet (ETN)

Maite Miret je generalna direktorica mednarodnega združenja EurTradeNet (ETN).

Maite Miret je diplomirala iz matematike in računalništva in ima več kot 30 let delovnih izkušenj na področju IT in poslovnega svetovanja. Delala je za multinacionalke, kot so Andersen Consulting, Digital in AT&T. Že skoraj 20 let deluje kot samostojna podjetnica in vodi ETN že od ustanovitve leta 2003.
Zadolžena je za globalno usklajevanje tega mednarodnega združenja; njene odgovornosti vključujejo usmeritve ETN, upravljanje partnerstva in povezovanje z javnimi institucijami in oblastmi, povezanimi s trgovino.
EurTradeNet sodeluje z Generalnim direktoratom Evropske komisije za obdavčenje in carinsko unijo na področju ključnih programov e-carinjenja (podporne platforme, informacijske tehnologije v carinskih postopkih, portali trgovcev in enotno okno). Kot partnerka večine tradicionalnih panožnih združenj ima hkrati status stalne članice trgovinske skupine za stike pri Evropski komisiji in Evropskem parlamentu.

 
Mag. Boris Kastelic

Finančna uprava RS, Generalni finančni urad

Mag. Boris Kastelic je direktor uprave za carine v Finančni Upravi Republike Slovenije.

Mag. Boris Kastelic je direktor uprave za carine v Finančni Upravi Republike Slovenije. V carinski službi dela že več kot 20 let, delal pa je tako na področju blagovnega carinjenja blaga kot tudi na področju carinskih inšpekcij. Kar nekaj let je bil aktiven v različnih carinskih projektih EU v državah zahodnega Balkana, predvsem pa v BiH, kjer je vodil EU Twinning projekt tesne medinstitucionalne pomoči na Upravi za Indirektno Oporezivanje BiH. V zadnjih letih je bil kot namestnik direktorja uprave za carine na FURS tudi aktivni član številnih carinskih delovnih skupin na nivoju EU.

 
Željko Jeftić

International Road Transport Union (IRU)

Željko Jeftić vodi oddelek svetovnih inovacij pri Svetovni organizaciji za cestni promet (IRU).

Željko Jeftić vodi oddelek svetovnih inovacij pri Svetovni organizaciji za cestni promet (IRU). Pri tem se ukvarja z najnovejšimi inovacijskimi trendi in podpira prevzem inovativnih storitev s strani cestnih prevoznikov. Avtor prihaja iz inženirskih krogov z izkušnjami s področja telekomunikacij v Ericssonu in s področja aktivne varnosti v skupini Volvo. Nato se je pridružil podjetju ERTICO - ITS Europe kot višji projektni direktor za evropske projekte R&R s področja logistike in povezanih vozil. Leta 2013 je vodil ustanovitev belgijskega neprofitnega združenja IRU Projects ASBL, ki se ukvarja z zagotavljanjem rešitev za večjo varnost v cestnem prometu, učinkovitost in izboljšano okolje. Leta 2016 je prevzel mesto vodje globalnih inovacij pri IRU.

 
Bogdan Potokar

Ministrstvo za infrastrukturo

Bogdan Potokar je vodja Sektorja za cestni promet in logistiko na Ministrstvu za infrastrukturo.

Bogdan Potokar je vodja Sektorja za cestni promet in logistiko na Ministrstvu za infrastrukturo. Več kot 20 let je bil na vodilnih položajih v različnih slovenskih podjetjih doma in v tujini. Od leta 2001 je zaposlen na ministrstvu, pristojnem za promet, ter je ves čas vpet v področja cestnega prevozništva in logistike. Od leta 2008 je vodja sektorja za področje cestnih prevozov, ki vključujejo področja voznikov, vozil, prevozov blaga in potnikov v mednarodnem prometu, prevozov nevarnega blaga, varnosti, različnih podatkovnih registrov, logistike ter mednarodnih odnosov za področje cestnih prevozov in tudi logistike. Kot vodja sektorja je sodeloval pri številnih aktivnostih, ki so pripomogle k izboljšanju razmer na področju cestnih prevozov. Od leta 2015 je tudi član Slovenskega logističnega združenja. Ima univerzitetno izobrazbo družboslovne smeri.

 
Matjaž Aulfič

Digital Transport & Logistic Forum (DTLF)

Matjaž Auflič je univerzitetni diplomirani inženir računalništva in informatike, zaposlen kot prokurist pri Trinet Informatika, d.o.o., Ljubljana.

 
Damjan Zupančič

TPV d.o.o.

Damjan Zupančič je direktor Logistike TPV d.o.o.

Damjan Zupančič je dipl.inž.str., direktor Logistike TPV d.o.o.
Ima preko 20 let izkušenj z delom na različnih področjih v avtomobilski industriji, zadnjih 15 let na področju logistike. Skozi razvoj kariere je neprestano vpet v mednarodno okolje in sodelovanje z največjimi (premijskimi) OEM proizvajalci kot so Renault, BMW, Mercedes Benz – Daimler, Volvo.

 
Mag. Marjana Krajnc

Danfoss Trata, d.o.o.

Mag. Marjana Kranjc je višja direktorica oskrbovalne verige za Evropo v podjetju Danfoss Trata.

Mag. Marjana Kranjc je višja direktorica oskrbovalne verige za Evropo v podjetju Danfoss Trata. V podjetju Danfoss Trata je višja direktorica oskrbovalne verige za Evropo. Poleg proizvodnjega obrata Danfoss Trata vodi, tudi proizvodnji obrat na Poljskem, Danskem in Romuniji kot tudi oddelek upravljanja globalne logistike.Diplomirala je s področja kemijske tehnologije, magistrirala pa iz sistemov vodenja kakovosti. V zadnjem letu je z ekipo izdelala strategijo pametne tovarne, ki se že udejanja. Pod njenim okriljem so kot prvo slovensko podjetje, ki sicer ne dela za avtomobilsko industrijo, vzpostavili certificiran sistem vodenja kakovosti po zahtevnem avtomobilskem tehničnem standardu. Pri delu jo žene predvsem želja po izboljševanju: »Vse se da spremeniti na bolje, sprememba pa se začne v nas samih.« Je članica delovne skupine za sodobno voditeljstvo pri Združenju Manager in članica posvetovalnega telesa Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Lani je bila povabljena na Nordic Female Career Summit, kjer se letno zbere 30 ženskih vodij, ki predstavljajo potencial za izvršne položaje v podjetjih. Letos januarja je bila tudi nominiranka za inženirko leta, saj s svojim kariernim zgledom in izkušnjami iz treh različnih tehnoloških industrij spodbuja mlada, enako misleča dekleta k inženirskemu poklicu, saj so s kombinacijo pravih lastnosti lahko zelo uspešne. Marjanino notranje gonilo za spreminjanje stvari na bolje so »Radovednost, stalno učenje in nenehno izboljševanje sebe in drugih, delavnost, vztrajnost, vrednote pozitivnosti, odgovornosti,ciljne usmerjenosti in trajnostnega razvoja.«

 
Robert Ljoljo

Novartis

Robert Ljoljo je Globalni vodja za Strategijo – Nabava v Novartisovih Tehničnih Operacijah in NPS predstavnik za Slovenijo

 
Luka Stopar

Institut Jožef Stefan

Dr. Luka Stopar je zaposlen na Institutu "Jožef Stefan", kjer dela kot raziskovalec v Laboratoriju za Umetno Inteligenco.

Doktoriral je na Mednarodni podiplomski šoli Jožefa Stefana na temo Vizualizacija kvalitativnih vzorcev v večdimenzionalnih časovnih vrstah. Njegovo raziskovalno delo obsega razvoj Umetne Inteligence v kontekstu tovarn prihodnosti, logistike in mobilnosti. Je znanstveni koordinator H2020 projekta COG-LO, kjer razvija koncepte in orodja za podporo kolaborativnih, samo-organiziranih logističnih modelov kot so kognitivni logistični objekt in štopanje tovora. Leta 2018 je soustanovil podjetje Solvesall, ki razvija rešitve umetne inteligence v mobilnosti.

 
Erik Wirsing

Schenker AG

Erik Wirsing je podpredsednik globalnih inovacij pri družbi DB Schenker.

Kot podpredsednik globalnih inovacij pri družbi DB Schenker je Erik Wirsing odgovoren za vse globalne inovacijske aktivnosti. Pri DB Schenker je že od leta 1999, v tem času pa je opravljal več funkcij s področij poslovne odličnosti, informacijske tehnologije in medpanožnih storitev. Odgovoren je neposredno direktorju za razvoj DB Schenker, v okviru te funkcije pa se osredotoča na prihodnje raziskave, učinke trendov, kot so digitalizacija, 3D-tiskanje, električna mobilnost, avtonomna vožnja, raziskave in razvoj, sodelovanje z zagonskimi podjetji ter poslovni laboratorij DB Schenker za logistiko in digitalizacijo – z odprtim pristopom za inovacije. Radovednost in odprta miselnost sta zanj bistveni sestavini vsakodnevnega izboljševanja.

 
Petra Sojková

ŠKODA AUTO

Petra Sojková je strokovnjakinja za trajnost v logistiki v podjetju Škoda Auto.

Petra Sojkova je diplomirala na Ekonomski univerzi v Pragi na Češkem, smer Mednarodna trgovina, kjer se je specializirala na področju Mednarodnega transporta in špedicije. Študirala je tudi na Univerzah v Pekingu in Nanchangu s štipendijo kitajske vlade. Mednarodne izkušnje je pridobila med drugim tudi na Češki agenciji za promocijo trgovine na Dunaju v Avstriji.
Svojo kariero je začela v Škoda Auto Logistika, kjer se trenutno ukvarja z vprašanjem Zelene logistike v okviru strategije podjetja ter inovativnim upravljanjem in PR. Specializirana je za trajnost, ki jo na podlagi mednarodnih izkušenj razume v širšem kontekstu. Je članica delovne skupine Green Logistics, ki povezuje strokovnjake za zeleno logistiko vseh blagovnih znamk koncerna Volkswagen. Osredotoča se predvsem na možnosti uporabe alternativnih goriv v tovornem prometu, emisijskih vprašanj in popularizaciji Zelene logistike.
Posveča se širjenju ozaveščenosti o Zeleni logistiki ne samo znotraj podjetja Škoda, temveč tudi s predavanji za različne ciljne skupine, kot tudi za študente univerz in srednjih šol.

 
Igor Hočevar

ZZI d.o.o.

Igor Hočevar je na ZZI zaposlen kot vodja ključnih kupcev.

Odgovoren je za področje logistike (LogChain) in zahtevnejših IT projektov.

 
Andrej Planina

Špica International d.o.o.

Andrej Planina je na Špici zaposlen kot direktor divizije in se ukvarja z rešitvami za oskrbovalno verigo, od proizvodih podjetij, preko distribucije do trgovcev.

Njegove dolgoletne izkušnje pri uvajanju IT rešitev v poslovanje podjetij mu omogočajo širok pogled tako na tehnologijo kot na spremembe v poslovanje podjetij.

 
Mateja Pečnik

Studio Moderna, d.o.o.

Mateja Pečnik je Warehouse logistic Manager v Studio Moderna.


Mateja Pečnik že od leta 2006 deluje na področju logistike. Sprva kot organizator transporta znotraj Evrope, nato kot vodja direktnih dostav in voznega parka v podjetju Coca-Cola HBC. Zadnjih 6 let znotraj podjetja Studio Moderna upravlja z izvajalci centralnega skladišča na Poljskem. Strmi k nenehnim izboljšavam, idejam sledi od koncepta do implementacije in na ta način poskrbi za nenehen napredek v poslovanju.

 
Blazej Krupa

DHL

Blazej Krupa je IT Customer Solution Manager v DHL.

Blazej Krupa je IT Customer Solution Manager / IT Solution Design Vodja pri DHL Supply Chain, odgovoren za razvoj poslovnih aplikacij v Srednji Evropi. Je vodja oddelka, odgovornega za implementacijo najnovejših tehnologij v logističnem sektorju, sektorju upravljanja s človeškimi viri, optimizacije procesov in transporta. Je svetovalec, odgovoren za načrtovanje, vpeljavo in upravljanje projektov v sektorju pogodbene logistike v Evropi. Dobitnik nagrade CEO Supply Chain - Leader of Innovation. Je tudi avtor publikacij na področju optimizacije oskrbovalne verige.

 
mag. Tomaž Kraškovic

Slovenske železnice, d.o.o.

mag. Tomaž Kraškovic je član poslovodstva Slovenskih železnic, d.o.o.

Je zadolžen za informatiko, finance, računovodstvo, kontroling, tveganja in skladnost poslovanja.

 
Dr. Georgios Ninikas

ORTEC

Dr. Georgios Ninikas je direktor za JV Evropo v podjetju ORTEC.

Dr. Georgios Ninikas je direktor za JV Evropo v podjetju ORTEC. Od leta 2010 deluje na različnih položajih v logistiki. Njegov akademski in praktični interes je usmerjen predvsem v optimizacijo dobavne verige, zlasti na področju transporta in distribucije, kjer je bil vključen v različne obsežne projekte po vsem svetu. Doktoriral je s področja logistike in optimizacije usmerjanja vozil na Univerzi Aegean v Grčiji. Že vrsto let sodeluje kot znanstveni sodelavec in pomožni predavatelj na isti univerzi.

 
Luca Lesignoli

DeGirolami

Luca Lesignoli je direktor podjetja DeGirolami.

Pri aktivnostih in timskemu delu z drugimi menedžerji in delničarji je svoje znanje nadgrajeval na različnih poslovnih področjih.
Sodeloval je z velikimi strankami v proizvodnji, predelavi kovin, prehrambeni industriji, kjer verjame, da je razvil globoko znanje.
Specializiran je predvsem za področje transporta in logistike, informacijske tehnologije, SAP.

 
Jakob Korenč

Telekom Slovenije, d.d.

Jakob Korenč dela v sektorju Strateški IKT projekti v Skupini Telekom, za Poslovni trg.

Njegova strast je inoviranje in razvoj boljših ali celo novih poslovnih modelov, ki v branži spreminjajo »pravila igre«. Jakob ima veliko izkušenj in širok nabor znanja na področju prenavljanja ali uvajanja novih informacijskih rešitev.

 
Darko Judež

Judež d.o.o.

Darko Judež je direktor in lastnik podjetja Judež d.o.o.

Je človek, ki je poln idej in stalno išče nove izzive. Danes postaja posebni transport, izmed ostalih, njegova glavna dejavnost, kjer želi uresničiti še mnogo idej. S svojimi izkušnjami in idejami nenehno prispeva k celostnemu razvoju logistične panoge.

LOGIST LETA 2018

Slovensko logistično združenje s svojimi aktivnostmi želi spodbujati logistiko ter njene aktivnosti in tako prispevati h konkurenčnosti podjetij in celotnega slovenskega gospodarstva. Tovrstna krepitev in spodbujanje razvoja logistike v Sloveniji sta v veliki meri posledica aktivnih in prizadevnih posameznikov. Zato je prav, da prepoznamo te posameznike, njihove dosežke in jih za to tudi nagradimo ter predstavimo širši javnosti.

Temu je namenjeno priznanje LOGIST LETA. To je častno priznanje najuspešnejšemu slovenskemu logistu, ki je s svojim znanjem in delom v preteklem letu dosegel izjemne dosežke na področju logistike.

Priznanje Logist leta 2018 je letos prejela Valerija Špacapan Friš iz podjetja Schenker d.d.

V letu 2020 bomo ponovno podelili priznanje "Logist leta 2019".

Več o priznanju, dosedanjih dobitnikih in kriterijih

O KONGRESU SO POVEDALI ...

Pri vsakodnevnem delu se nas večina srečuje z vse večjimi časovnimi in stroškovnimi pritiski. Pa vendar se je potrebno za uspešno delo, tako v domačem kot mednarodnem okolju, nenehno izobraževati in izpopolnjevati. Logistični kongres je dogodek, ki ga odlikuje izredno visoka strokovnost, aktualnost in mednarodna uveljavljenost. Iz osebnih izkušenj lahko zagotovim, da sodi med največje ter zagotovo najboljše v širši regiji. V zelo kratkem času, z zgoščenimi in nekomercialnimi predavanji ter predstavitvami, so povezani tako akademski aspekti kot najboljše prakse. Moje osebno prepričanje pa je, da je bistvena dodana vrednost dogodka v mreženju, v neformalnih pogovorih med udeleženci in navezovanju novih kontaktov. Le-to svoje mesto in veljavo dobi po dogodku samem, ko se logisti v konkretnih primerih srečujemo med seboj in si pomagamo reševati izzive vsakdanjega dela. Tako postajamo vse boljši. Toplo priporočam in vas vabim na dogodek.
Damjan Zupančič, direktor logistike v podjetju TPV, d.o.o. in Logist leta 2016
Slovenija ima enkratno logistično lokacijo in hkrati smo Slovenci rojeni izvozniki. Logistični kongres je tisti ključni dogodek, ki pred vami na dlani razgrne obilico inovativnih iniciativ, ki bodo že jutri revolucionarno premešale logistične karte. Ne morete si privoščiti, da vas ni poleg sedaj, ko se gradijo nove logistične informacijske platforme in industrija 4.0 kot magnet privlači proizvodnjo iz daljnega vzhoda nazaj na robotsko opremljen prag Evrope.
Tone Stanovnik, direktor, Špica International, d.o.o.
V podjetju LOTRIČ Meroslovje se zavedamo pomembnosti Logističnega kongresa, ki združuje celoten nabor deležnikov distribucijske verige in je kot tak lepa priložnost za pridobitev novih znanj na področju logistike. Obenem je mesto, kjer se v okviru formalnih in neformalnih razprav oblikujejo trendi logistike prihodnosti in lepa priložnost za mreženje z obstoječimi in potencialnimi poslovnimi partnerji.
Marko Lotrič, generalni direktor, LOTRIČ Meroslovje d. o. o.
Logistika je v Sloveniji na zelo visokem nivoju, konkurenca je močna. Poleg tega smo priča izredno hitremu napredku in velikim spremembam na področju avtomatizacije procesov in digitalizaciji celotnega poslovanja, zato je še toliko bolj pomembno, da smo neprestano v stiku z novimi trendi. Pri teh prizadevanjih pomembno vlogo odigra tudi Logistični kongres. Vsako leto znova se namreč loteva aktualnih tem in na enem mestu združuje teoretično znanje na visokem nivoju in najboljše prakse. Schenker Slovenija je že vrsto let velik podpornik srečanja, saj verjamemo, da je nenehno izpopolnjevanje in premik k inovativnosti ključ do uspeha. Osebno vidim pomembno dodano vrednost dogodka tudi v neformalnem druženju in sklepanju novih poznanstev ter sodelovanj. Vabljeni, morda lahko skupaj ustvarimo zgodbo o uspehu!
Valerija Špacapan Friš, direktorica, Schenker d.d.
Logistični kongres vidimo kot pomemben dogodek v Sloveniji, kjer se odpirajo prave teme iz področja logistike. Takšne priložnosti za mreženje kot se ponuja tukaj, ne bi smel zamuditi nihče.
Alen Solina, Country Manager - Marketing, TimoCom

KOTIZACIJA IN PRIJAVA

Kotizacija za 1 dan kongresa

230€ + DDV

Vključuje udeležbo na kongresu 1 dan,
dostop do e-gradiva (prezentacij),
okrepčila med odmori in kosilo na izbran dan.

Ob prijavi obvezno navedite dan na katerega se prijavljate!


Kotizacija za študente

Kotizacija za 2 dni: 60€ (DDV vključen)

Kotizacija za 1 dan: 30€ (DDV vključen)

Vključuje udeležbo na kongresu, dostop do e-gradiva (prezentacij), okrepčila med odmori, kosilo in večerno druženje.
Kotizacijo lahko koristijo redni študentje do 26. leta starosti z veljavnim statusom za tekoče študijsko leto. Po prijavi obvezno pošljite potrdilo o vpisu na e-naslov prijave@planetgv.si.


KOTIZACIJE

Kotizacija vključuje udeležbo na kongresu, dostop do e-gradiva, okrepčila med odmori, kosilo 1. dan kongresa, večerno druženje ter kosilo 2. dan kongresa.
Strokovna ekskurzija 3. dan je za udeležence brezplačna.


POPUSTI

Člani ACS - Slovenskega avtomobilskega grozda, Združenja za promet pri Gospodarski zbornici Slovenije in Sekcije za transport pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije imajo ob prijavi 15-odstotni popust.
Popust se uveljavlja z vpisom posebne promocijske kode v prijavnico.
Popusti se med seboj ne seštevajo.


Na podlagi prijave vam bomo poslali račun (na zahtevo predračun), ki ga poravnate v navedenem plačilnem roku. Kotizacijo lahko poravnate tudi pred prejemom računa na IBAN SI56 0292 1008 9918 850 (Nova Ljubljanska banka, d.d., Ljubljana), sklic na št. 004277-matična št. plačnika.

Pogoji prijave in odjave so navedeni v Splošnih pogojih poslovanja Planeta GV.


Naložite si mobilno aplikacijo Attendify

(Logistics Congress 2019)!

Najnovejše informacije v zvezi s kongresom bodo vedno z vami!LOKACIJA IN INFORMACIJE O REZERVACIJI NOČITEV

Grand Hotel Bernardin

Obala 2, 6320 Portorož

T: 05 690 70 00
F: 05 690 70 10
E: booking@bernardingroup.si
W: www.bernardingroup.si

Hotelske rezervacije in plačilo hotelskih storitev urejate z izbranim hotelom, ne z organizatorjem.

Svetujemo vam, da zaradi številni dogodkov, ki potekajo v aprilu, čim prej rezervirajte prenočišče v izbranem hotelu. Najbližje prenočišče boste našli v sklopu hotelov St. Bernardin (če boste delali rezervacijo v sklopu omenjenih hotelov, obvezno navedite, da ste udeleženka/-ec Logističnega kongresa 2019).


Cenik hotelskih storitev za izbrane hotele v sklopu Hotelov Bernardin
(cene so v EUR-ih po osebi na dan)

GH Bernardin***** Hotel Histrion**** Hotel Vile Park***
Enoposteljna soba 128 € 90 € 65 €
Dvoposteljna soba 74,00 € 55 € 45 €

Cene vključujejo nočitev z zajtrkom in DDV. Turistična taksa znaša 2,50 € po osebi na dan in ni vključena v ceno nočitve. Dodatno se zaračuna še strošek prijavnine, ki znaša 1 € na gosta, ne glede na dolžino bivanja.

DODATNE UGODNOSTI ZA UDELEŽENCE (veljajo za vse hotele v sklopu Hotelov Bernardin (GH Bernardin, Histrion, Vile Park)):

  • 10 % popusta na dane cene za zgodnje rezervacije za namestitve, rok do 04. 03. 2019;
  • 5% popust na bivanja 2 ali več noči.

Popusta se lahko seštevata.
Rok za končne rezervacije: 04. 03. 2019, po tem datumu so sobe na vprašanje, glede na razpoložljivost po hotelih.


POKROVITELJI IN PARTNERJI

Generalna pokrovitelja

pokrovitelj VEČERA
vELIKI POKROVITELJI
POKROVITELji
PARTNERJI
MEDIJSKI PARTNERJI
pokroviteljA odmorOV

Verjamemo, da ima Slovenija še veliko rezerv in priložnosti za razvoj logistike. Kaj pa vi?
Aktivno sooblikujte prihodnost slovenske logistike in podprite osrednji logistični dogodek s pokroviteljstvom.

Več informacij: Igor Žula, 031/370 303 ali igor.zula@3projekt.si